Kontrola aktualności pracowniczych książeczek zdrowia

Niektóre grupy zawodowe, szczególnie te, które są zatrudnione w branży gastronomicznej, są zobowiązane do regularnego wykonywania badań sanitarnych. Pozytywne wyniki są podstawą, aby dopuścić ich do pracy na danym stanowisku lub przedłużyć podpisaną umowę. To niezwykle ważne, aby informacja o odbytym badaniu została udokumentowana. Kontrola aktualności pracowniczych książeczek zdrowia pozwala na weryfikowanie, czy dany pracownik spełnia wymogi pozwalające na kontakt z żywnością, obsługę linii produkującej artykuły spożywcze czy serwowanie dań w restauracji.

 

Informacje na temat badań 

Polskie prawo jasno definiuje, jakie osoby muszą poddać się badaniom sanitarno-epidemiologicznym. W tej grupie są m.in. podejrzani o zakażenie chorobami zakaźnymi, ozdrowieńcy, uczący się na kierunkach, gdzie istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia czy pracownicy gastronomii.

Pracodawca może dopuścić do wykonywania obowiązków tylko osobę, która przedstawi mu aktualne zaświadczenie lekarskie. Trzeba jednak pamiętać, że badania, choć zazwyczaj mają ważność bezterminową, czasem należy powtórzyć. Dzięki kontroli aktualności pracowniczych książeczek zdrowia możemy weryfikować, czy orzeczenie lekarskie jest w nim umieszczone, zawiera najważniejsze informacje i czy zachodzi konieczność powtórzenia wizyty w razie jakichkolwiek niejasności lub wystąpienia podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną.

  

Sprawdzanie książeczek bhp